Jemal Yimer Damte, Ph.D.

E-mail: 
damtejem@fel.cvut.cz