Administrative Group

Administrativa a provoz katedry.

Petra Stehlíková - sekretářka katedry, vedoucí sekretariátu sekretariát katedry (agenda) agenda vedoucího katedry, pošta, dopisy návrhy odměn, žádosti dokumenty, archivace organizace a zajištění propagačních akcí katedry- dny otevřených dveří, akce KONTAKT, prezentace při návštěvách organizace objhajob a akcí projektů zápisy z gremia vedoucího katedry organizace veškerých společenských akcí katedry (schůze, semináře, besídky, školení, výjezdní zasedání) vedení archivu katedry podle spisového řádu vedení katedrální pošty, emailové pošty zakládání katedrálních informací na web katedry agenda zaměstnanců správa databáze zaměstnanců s osobními údaji na webu katedry smlouvy, mzdové výměry, daňová prohlášení, příjem nových zaměstnanců, agenda končících zaměstnanců, personální spisy zaměstnanců a pracovníků agenda dovolených, neschopenky agenda stravenek- objednávky, rozdělení, hlášení odběru, hlášení služebních cest výplatní pásky osobní rozvrhy zaměstnanců v jednotlivých semestrech vyhotovení dohod o provedení práce/dohod o pracovní činnosti, vyúčtování, evidence smlouvy s externími učiteli, evidence, měsíční vyúčtování provoz objednávky kancelářského materiálu pro katedru, nákup nákup potravin pro sekretariát a n ávštěvy evidence kancelářských potřeb, vydávání výpůjčky karet, klíčů a jejich evidence výpůjčky přístrojů, evidence fax, tiskárny pošta (příjem, distribuce, poštovní přihrádky zaměstnanců, vedení poštovní agendy, interní, externí, pochůzky) paragony, správa fondu katedry úprava společných prostor katedry, nástěnky, květinová výzdoba propagační a katedrální materiály - správa studium PGS, doktorandi organizace a pořádání rigorózních zkoušek a obhajob minima- skladba komise, pošta, harmonogram, protokoly, pohoštění, úprava místností organizace a pořádání přijímacích pohovorů - skladba komise, pošta, harmonogram, protokoly, pohoštění, úprava místností organizace a pořádání dizertačních řízení - skladba komise, pošta, harmonogram, protokoly, pohoštění, úprava místností, agenda ORO vedení personální agendy doktorandů (evidenční list a spis doktoranda, žádosti, změny, přerušení studia, evidence, vyřízení, semestrální hodnocení doktoranda- agenda, archivace archiv doktorandů Jaroslava Matějková - administrativní pracovnice vedení pedagogické agendy katedry 13135 zabezpečení pedagogického procesu denního a PG studia agenda učebních plánům osnovy předmětů, požadavky ke zkouškám bakalářské práce, zadání BP, obhajoby BP diplomové práce, zadání DP, obhajoby DP administrativa spojená s přestavbou studia dle pokynů vedoucích pracovníků agenda informačního systému (termíny zkoušek, státní závěrečné zkouškyvkládání dat do IS) archiv zápočtů studentů, klasifikovaných zápočtů, zkoušek (10 let) rezervace učeben a laboratoří ve zkouškovém období a při mimořádných akcích infonástěnky pro studenty zástup pro provoz sekretariátu Mgr.Helena Doležílková – hospodářka katedry K13135 drobné vydání (nákupy na paragon) pokladna (příjem, výdej peněz) objednávky fakturace, žádosti o fakturaci (spoluřešitelé), vnitřní fakturace přeúčtování mezi akcemi správa, režie a čerpání rozpočtu projektů ( výuka, specifický výzkum, výzkumná centra, výzkumné záměry, rozvojové projekty, IGS granty, GAČR, MPO, INGO, FRVŠ, finanční dary, zahraniční projekty – Artist, Frescor, Golem, ACFA, SpaceMaster) kompletní zpracování žádostí o navrácení DPH u zahraničních projektů 6.a 7. rámcového programu převody zálohových faktur na zahraničních projektech přehledy o financování projektů výzkumu a vývoje,podklady pro vyúčtování, finanční uzávěrky fond účelově určených prostředků, žádosti o převod a čerpání audity - příprava podkladů u auditovaných projektů přehledy čerpání mezd a pojištění (zaměstanci/měsíce) náhrady za dovolenou čerpané z projektů- přehled telefony, přehledy telefonů, GSM brán, a mobilů na jednotlivé linky a měsíce v roce cestrovní příkazy tuzemské nepojmenované smlouvy vložné tuzemské USTIP zástup pro agendu stravenek Monika Hübnerová – sekretářka Centra aplikované kybernetiky 3 Administrativní práce na projektu CAK3 komunikace se spoluřešiteli a s Technologickou agenturou ČR měsíční pracovní výkazy pracovníků centra na ČVUT FEL (K13135, K13133) práce při podávání průběžných zpráv o realizaci projektu, příprava dokladů při kontrolách projektu, hlášení změn TA ČR DPP, DPČ na projektu včetně pracovních výkazů sekretářka manažera projektu organizace seminářů CAK a jednání Rady centra Provozní záležitosti objednávky spotřebního materiálu pro pracoviště v budově G občerstvení při akcích v seminární místnosti G205 (CAK3 a prof. Hanzálek) evidence a zápůjčky klíčů od kanceláří v budově G přidělení vstupu přes čipovou kartu na chodbu G292 změny označení nebo převedení telefonních linek v budově G knihovna (zápůjčky z knihovny v budově G) zadávání výsledků projektu do VVVS celní řízení, žádosti o osvobození od cla administrativní práce při přijmání pracovníků ze zahraničí (vyhotovení dokumentů nutných k žádosti o vízum, zajištění překladu diplomů, zaměstnanecké ubytování, atd.) Jaroslava Nováková – hospodářka CAK, administrativa agenda zahraničních cest (návrhy cest, vyúčtování, refundace, vratky, měsíční hlášení) agenda a hospodaření zahraničního projektu LearnForm zástup hospodářky Mgr. H. Doležílkové (objednávky, pokladna, faktury, informace o hospodaření) objednávky a výměna spotřebního materiálu pro kopírku Minolta (sekretariát) hospodářská agenda CAK (objednávky, fakturace, čarpání rozpočtu CAK) Svatava Petrachová – asistentka pro vědecko-výzkumnou činnost pracovní popis najdete zde
Head of Group: 

Ing. Petr Haba

E-mail: 
petr.haba@fel.cvut.cz
Phone: 
+420224357345
Room: 
Praha, Resslova 9, E-22

Members