Ing. Haris Mukhtar Sheikh

E-mail: 
sheikhar@fel.cvut.cz